187

91%

69  55   Giá tốt

257

91%

297  238   Giá tốt

91%

255  204   Giá tốt

257

157

91%

257  206   Giá tốt

91%

287  230   Giá tốt

187

387

78%

225  158   Giá tốt

257

91%

357  286   Giá tốt

107

257

327

327

257

91%

287  230   Giá tốt

91%

297  238   Giá tốt

91%

227  182   Giá tốt

107

107