39  20

99

99

39  20

39  20

39  20

49

PKTT Vớ Đơn Giản COMBO 7

270  170

59

39  20

129

120

PKTT Dây Nịt Đơn Giản D14

285

PKTT Nón Linh Vật Cửu Long Ver1

140  84

PKTT Ví Đơn Giản V15

285

PKTT Dây Nịt Đơn Giản D04

285

PKTT Nón 12VAHDT Kỳ Lau Vạn Định Ver1

140

120

19

PKTT Rain Coat A02

449  269

285

PKTT Ví Đơn Giản V11

285

PKTT Ví Đơn Giản V08

285

PKTT Dây Nịt Đơn Giản M12

285

285

PKTT Dây Nịt Đơn Giản M8

285

PKTT Ví Đơn Giản V04

255

PKTT Ví Đơn Giản V07

285

PKTT Ví Đơn Giản V13

285

PKTT Ví Đơn Giản V12

285

129

PKTT Ví Thần Cổ Đại Anubis Ver1

225

PKTT Nón Thiên Nhiên Kì Vĩ Darkness Hunters Ver1

140

PKTT Nón Thần Cổ Đại Valknut Ver1

140

PKTT Dây Nịt Đơn Giản M7

285

59