PKTT Nón Thần Cổ Đại Valknut Ver1

140

155

PKTT Nón 12VAHDT Văn Hiến Chi Bang Ver2

140

199

PKTT Nón 12VAHDT Kỳ Lau Vạn Định Ver1

140

PKTT Nón 12VAHDT Văn Hiến Chi Bang Ver4

140

179

179

120

199

179

PKTT Nón Ngân Hà 4 Element Ver2 Lửa

140  98

179

179

PKTT Nón Ngân Hà 4 Element Ver1

140

199

179

155

155

179

155

PKTT Nón Ngân Hà 4 Element Ver2 Nước

140

PKTT Nón Thiên Nhiên Kì Vĩ Darkness Hunters Ver1

140

PKTT Nón 12VAHDT Vạn Xuân Kiến Quốc Ver2

140

PKTT Nón Đặc Biệt SA01

150  105

PKTT Nón Ngân Hà 4 Element Ver2 Khí

140

PKTT Nón 12VAHDT Vạn Xuân Kiến Quốc Ver2

140

155  124

PKTT Nón Linh Vật Cửu Long Ver1

140  98

PKTT Nón Thần Cổ Đại Horus Ver1

140

155  124

155

155  124

155  124

PKTT Nón Đặc Biệt A06

150

PKTT Nón Đặc Biệt SA08

150

PKTT Nón Đặc Biệt SA09

150